Sydänhämeen Yhteisötalot -hanke on asukkaiden hanke, joka toteutetaan ryhmärakennuttamalla. Ryhmärakennuttamisella asukkaat voivat saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä suunnittelu-, rakentamis- ja asumisaikana, sekä upeita sosiaalisia hyötyjä, jotka kantavat läpi elämän. Asukkaiden on kuitenkin hyvä ymmärtää, että he ovat rakennuttajan roolissa, eikä kyseessä ole kuluttajansuojalain suojaama asunnon ostaminen. Ryhmärakennuttamishankkeissa tulevat asukkaat ottavat kantaakseen  taloudellisen ja juridisen vastuun, toisin kuin rakennusliikevetoisissa hankkeissa, joissa kaupallinen rakennuttaja vastaa riskeistä.

Yksi ryhmärakennuttamisen suurimpia etuja on, että asukkailla on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman asuntonsa suunnitteluun ja omaan asumisyhteisöönsä kuin kaupallisen rakennuttajan tuottamissa asunnoissa. Näin syntyy standardiratkaisuista poikkeavia asumisratkaisuja niin yhteistiloihin kuin asuntoihinkin.

Toisin kuin kaupallisen rakennuttajan rakennushankkeissa, ryhmärakennuttamisessa tulevat asukkaat voivat osallistua aktiivisesti asunnon suunnitteluun. Ryhmärakennuttajat toimivat maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennushankkeeseen ryhtyvänä. Ryhmä on siis vastuussa siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti ja että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuushuomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Ryhmärakennuttamisen etuja:

Ryhmärakennuttamismalli tarjoaa asukkaalle hyvät mahdollisuudet osallistua oman asuntonsa ja koko rakennuksen suunnitteluun ja laatutason määrittelyyn.

• Rakennuttajilla on mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin. Kustannusten muodostumisen arviointi on selkeämpää ja läpinäkyvämpää kuin rakennuttajaliikevetoisessa rakentamisessa.
• Ryhmärakennuttamalla asunnon saattaa saada suhteellisen edullisesti, kun asukkaat itse kantavat rakennuttamisvastuun. Tällöin rakennuttajan kate jää pois.

• Mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin joita ei asuntomarkkinoilla ole muuten tarjolla, esim. normaalia laadukkaammat yhteistilat tai ekologisuuteen panostaminen.

• Mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen ryhmän niin halutessa. Rakennuttajaryhmän tehdessä paljon yhteistyötä alusta asti naapurit tulevat vähintäänkin tutuksi ennen taloon muuttamista.

• Mahdollisuus valita naapurinsa ja muodostaa samanhenkisistä ihmisistä muodostuva naapurusto.

Ryhmärakennuttamisen riskejä:

• Kaikkia kustannuksia ei voi ennakoida: esim. rakentamisen hintataso voi nousta.

• Rahoituksen järjestäminen on tällä hetkellä vaikeaa.

• Jos hankkeen hallinto, sopimukset, roolit ja vastuut ovat epäselvät, voi aiheutua sekaannusta ja ryhmän sisäisiä ristiriitoja.

• Kun hankkeessa on useita jäseniä, kompromissit ovat välttämättömiä. Yhteistiloista, rakennuksen materiaaleista ja julkisivuista jne. päätetään yhdessä. Myös asunnon sisäiset tilaratkaisut voivat vaikuttaa naapuriasuntoihin.

• Hyvin organisoidussakin hankkeessakin tunteet voivat kuumentua aika ajoin.

• Ryhmän jäsenten henkilökemiat eivät kohtaa. Ryhmän jäsenten epärealistiset odotukset.

• Hankeajatuksen ja valmiin talon välissä on pitkä prosessi, jonka aikana osa ryhmän jäsenistä saattaa vetäytyä hankkeesta. Kannattaa ottaa kiinnostuneita henkilöitä jonotuslistalle hankkeen aikana.