1.Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia SYDÄNHÄMEEN YHTEISÖTALOT -ryhmärakennuttamishankkeen toteutussuunnittelun käynnistämisestä Luopioisissa, osoitteessa Rajalantie 5 / Onkkaalassa osoitteessa Pälkäneenkuja 5, ja hankkeeseen liittyvien osallistumismaksujen maksamisesta. Hanke tähtää yhteisöllisen asuinkerrostalon rakentamiseen.

2. Hankkeen tausta

Yhteisötalo (senioritalo) on eläkeikää lähestyville sekä ikääntyneille suunnattu yhteisöllinen asumismuoto, jonka tavoitteena on asumisen helppous lähellä palveluja.

Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys suunnittelee yhteisötaloja yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa kahdelle tontille. Nämä ovat Pälkäneenkuja 3 Pälkäneen kuntakeskuksessa ja Rajalantie 5 Luopioisten keskustassa. Molemmat tontit sopivat erinomaisesti tarkoitukseen, koska ne ovat keskeisellä paikalla ja palvelut ovat vieressä.

Talon suunnittelussa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen, yhteisöllisyyteen ja valoisuuteen. Tämän takia taloon tulee yhteistiloja, joita ovat:

 • hyvinvointitila, joka sisältää saunatilat, hoito-/olotilan sekä eTilan
 • juhla- ja olotila
 • harraste- ja apuvälinetila

3. Hankkeen periaatteet ja tavoitteet

Hanke on ryhmärakennuttamishanke, jonka osallistujat muodostavat yhdessä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon. Kyse ei ole asuntokaupasta.

Hanke tähtää yhteisöllisen kerrostalon rakennuttamiseen. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä rakennusaikaista yhteistyötä että asumisaikaista sopimuksenvaraista yhteistoimintaa asukkaiden arjen sujuvoittamiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi.

Hanke tähtää ekologisesti kestävän ja energiatehokkaan asuintalon rakennuttamiseen. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään rakennusalan ammattilaisten palveluita. Hanke tähtää hyvään kustannus- ja laatutasoon huomioiden rakennuksen käyttökustannukset ja elinkaaren.

4.Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan ja hankkeen toteutussuunnittelu alkaa, kun vähintään 8 osallistujaa on hyväksynyt tämän sopimuksen ja maksanut tämän sopimuksen mukaisen osallistumismaksun.

5. Toteutussuunnittelun tavoitteet

Toteutussuunnittelun tavoitteena on hankkeen  pohjaksi:

 1. varata Pälkäneen kunnalta tontti osoitteesta Rajalantie 5
 2. hyväksyä luonnossuunnitelmat, joista ilmenevät talon perusrakenteet ja materiaalit, asuntojen sekä yhteistilojen ja alueiden alustavat koot ja sijainnit
 3. hyväksyä hankkeen toteutuksen kustannusarvio koko rakennushankkeen sekä yksittäisten asuntojen osalta
 4. luoda edellytykset ryhmärakennuttamissopimuksen solmimiseksi ja laatia luonnos perustettavan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseksi
 5. tehdä suunnitelma hankkeen rakennusaikaiseksi rahoittamiseksi ja kartoittaa hankkeen rahoituslähteet
 6. laatia alustava arvio ensimmäisten vuosien asumiskustannuksista

6.Toteutussuunnittelun hallinto

Toteutussuunnittelun hallinnosta vastaa rakennustoimikunta. Kun tämä sopimus on tullut voimaan, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen talotoimikunta kutsuu koolle osallistumisspimuksen vahvistaneet henkilöt talotoimikunnan ja osallistujien yhteiseen asukaskokoukseen. Asukaskouksessa valitaan rakennustoimikunta, johon voidaan valita hankkeeseen osallistuvia ja/tai talotoimikunnan nimeämiä henkilöitä. Rakennustoimikunnan jäsenille ei makseta kokouksista palkkaa tai palkkiota eikä heillä ole oikeutta tehdä sitoumuksia perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun.

7.Osallistumismaksu

Jokainen tämän sopimuksen hyväksynyt osallistuja sitoutuu maksamaan osallistumismaksun. Osallistumismaksun suuruus on 1500 euroa asunnon koosta riippumatta.

8.Osallistumismaksujen käyttäminen

Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys sitoutuu pitämään osallistumismaksut kirjanpidossaan erillisellä asukasvaratilillä.  Varoja voidaan käyttää toteutussuunnitteluvaiheen kulujen kattamiseen rakennustoimikunnan päätöksellä.

9.Asunnon varausjärjestys

Asunnon varausjärjestys määräytyy osallistumismaksujen pankkitilin aikaleiman mukaan. Asuntojen varaus tapahtuu ryhmärakennuttamissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

10.Sopimuksen päättäminen

Mikäli hankkeeseen ei saada riittävää osallistujamäärää kohdassa 4 määritellyn toteutussuunnittelun aloittamiseksi vuoden 2023 aikana, maksetut osallistumismaksut palautetaan täysimääräisinä.

Mikäli tämän osallistumissopimuksen allekirjoittaja haluaa luopua osallisuudestaan ennen ryhmärakennuttamissopimuksen allekirjoitusta, hänen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen talotoimikunnalle. Osallistumismaksun palauttamisesta päättää talotoimikunta tapauskohtaisesti.  Yleisperiaatteena on, että maksua palautetaan siinä suhteessa kuin osallistumismaksuja on päättämisilmoitusajankohtana käyttämättä kohdassa 8 määriteltyihin kuluihin
  
11.Hankkeen aikataulu ja sopimuksen voimassaolo

Sopimusosapuolten pyrkimyksenä on saattaa kohdassa 5 mainitut tavoitteet valmiiksi vuoden 2023 aikana.  Rakennustoimikunta kokoontuu viimeistään joulukuussa 2023 tarkastelukokoukseen, jossa asetetaan päivämäärä, jolloin niiden on oltava valmiina.

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy tätä korvaavan ryhmärakennuttamissopimuksen solmimiseen tai viimeistään rakennustoimikunnan tarkastelukokouksessaan asettamaan päivämäärään, ellei siihen mennessä ole tehty uusia sopimuksia.

12.Ryhmärakennuttamissopimuksen allekirjoittaminen, voimaantulo, osakeyhtiön perustaminen ja osallistumismaksujen siirtäminen osakeyhtiölle

Ryhmärakennuttamishanke käynnistyy, kun ryhmärakennuttamissopimus tulee voimaan. Voimaantulo edellyttää, että sopimuksen allekirjoittaneet ovat varanneet kaikki rakennettavat asuinhuoneistot.

Kun ryhmärakennuttamissopimus on hyväksytty ja tullut voimaan,  rakennustoimikunta kutsuu koolle asukaskokouksen, joka ryhtyy tarvittaviin toimiin asunto-osakeyhtiön perustamiseksi ja rekisteröimiseksi.  Osakeyhtiön perustamisen jälkeen Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys siirtää maksetut osallistumismaksut perustetulle osakeyhtiölle siltä osin kun niitä ei ole käytetty kohdassa 8 määriteltyihin kuluihin.

13.Ryhmärakennuttamissopimuksen sisältö

Ryhmärakennuttamissopimuksessa sovitaan:

 • asunto-osakeyhtiön perustamisesta ja rekisteröimisestä
 • tilin avaamisesta osakeyhtiölle ja osakeyhtiön maksuliikenteen hoitamisesta
 • osallistumismaksujen siirtämisestä asunto-osakeyhtiölle
 • osallistumismaksujen käytöstä
 • urakoitsijan valintatavasta sekä osakeyhtiön hallituksen valtuuttamisesta urakkasopimusten tekemiseen
 • rakennushankkeen suunnittelun ja johtamisen pääperiaatteista

Ryhmärakennuttamissopimuksen liitteenä tulee olla:

 • tontinvarauspäätös
 • osakeyhtiön perustamisasiakirjatekstit
 • luonnossuunnitelmat, suunnitteluohjeet, kuvaus asuntojen sisälaatutasosta ja varustelusta
 • rakentamisen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

14.Hankkeen eteneminen ryhmärakennuttamissopimuksen voimaantulon jälkeen

Ryhmärakennuttamissopimuksen voimaantulon jälkeen perustetaan asunto-osakeyhtiö, joka ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin:

 • hankkii rahoituksen rakennutettavalle hankkeelle ja tekee asiaan liittyvät sopimukset
 • kilpailuttaa urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset
 • hyväksyy urakoitsijoiden laatimat luonnossuunnitelmat
 • hakee rakennusluvan
 • päättää rakennustöiden aloittamisesta.

15. Päätös rakennushankkeen aloittamisesta

Rakennushankkeen aloittamisesta päättää osakeyhtiön kokous. Aloittamisesta päätettäessä osakeyhtiöllä tulee olla käytettävissä ryhmärakennuttamissopimuksen liitteinä olevien asiakirjojen lisäksi:

 • sitova urakkatarjous, jossa rakennustyöt sitoudutaan tekemään kiinteällä hinnalla valmiiksi
 • sitova rahoitustarjous pankilta tai muulta rahoituslaitokselta
 • rakennuslupa rakennustöiden aloittamiseen
 • hankkeen aikataulu
 • yksityiskohtaiset ja sitovat tiedot huoneistokohtaisista maksuosuuksista ja maksujen aikatauluista.